Thailand Textile 4.0 : สิ่งทอไทยล้ำหน้าร่วมพัฒนาด้วยนวัตกรรม

Perma (เพอร์ม่า) ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเชิงวิชาการทางธุรกิจ “สิ่งทอไทยล้ำหน้า ร่วมพัฒนาด้วยนวัตกรรม” โดยนำเทคโนโลยีนาโนซิงค์ไปแสดงภายในงานให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้ชมกัน

ภาพบรรยากาศภายในงาน